Všeobecné obchodní podmínky k poskytování služeb

Obchodní společnosti

EzConvey s.r.o.

IČ: 08583153

Se sídlem: Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 321337

1. Definice a výklad pojmů

Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají v těchto obchodních podmínkách níže uvedené pojmy, pokud začínají velkým písmenem, následující význam:

Občanský zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Pracovní doba

znamená časové období od 8:30 do 16:30 hod každý pracovní den.

Služby

 

 

znamená služby spočívající v elektronickém podepisování listin v návaznosti na elektronickou identifikaci osob prostřednictvím vybraných prostředků elektronické identifikace, včetně možnosti připojení elektronické pečetě a elektronického časového razítka na podepsaný dokument, a to výhradně za účelem zajištění integrity podepsaného dokumentu.

Smlouva

znamená smlouvu o poskytování Služeb, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP

Znamená tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součásti Smlouvy.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva, povinnosti a podmínky poskytování Služeb Poskytovatelem Odběrateli. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tak tvoří nedílnou součást Smlouvy. V případě rozporu mezi některými ustanoveními dle Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Odběratel prostřednictvím webových stránek Poskytovatele zadá svůj požadavek na poskytnutí Služeb.

3.2 K uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Odběratelem dochází v momentu doručení potvrzení o uzavření Smlouvy Odběrateli.

3.3 Odběratel souhlasí s tím, že Smlouva může být uzavřena komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat ani za jakékoliv náklady Odběratele související s využitím komunikačních prostředků na dálku nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.

3.4 Poskytovatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí Smlouvy s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany Odběratele.

4. Předmět smlouvy

4.1 Smlouvou se Poskytovatel zavazuje Odběrateli poskytnout Služby za podmínek stanovených Smlouvou a těmito VOP a Odběratel se zavazuje Služby od Poskytovatele odebrat a uhradit za její řádné a včasné poskytnutí sjednanou odměnu.

4.2 Služby budou Odběrateli dodány elektronicky prostřednictvím webového rozhraní Poskytovatele.

5. Odměna za služby

5.1 Výše odměny Poskytovatele za poskytování jednotlivých Služeb je vymezena v aktuálním Ceníku zveřejněném na webových stránkách Poskytovatele. Odběratel může uhradit odměnu Poskytovateli i ve formě tzv. předplatného pro využívání jednotlivých Služeb, placeného předem a reflektovaného v rámci Odběratelova uživatelského účtu u Poskytovatele.

5.2 Odměna bude hrazena bankovním převodem prostřednictvím platební brány implementované na webových stránkách Poskytovatele.

5.3 Odběratel bere na vědomí, že k částce odměny Poskytovatele bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5.4 Odběratel bere na vědomí, že v případě poskytnutí bonusových částek ze strany Poskytovatele na Odběratelův účet předplatného, bude odměna Poskytovatele za poskytnutí jednotlivých Služeb hrazena nejdříve z částky předplatného uhrazeného Odběratelem a až po vyčerpání částky předplatného bude na uhrazení odměny započítána bonusová částka poskytnutá Poskytovatelem. V případě zrušení účtu předplatného ze strany Odběratele bude Odběrateli vrácena zůstatková částka na účtu uhrazená Odběratelem, Poskytovatelem poskytnutá bonusová částka se Odběrateli při zrušení účtu nevyplácí.

5.5 Odběratel bere na vědomí, že Poskytovatel může změnit výši cen vymezených v Ceníku způsobem a se zachováním práv Odběratele dle čl. 14.7 těchto VOP.

6. Práva a povinnosti Poskytovatele a Odběratele

6.1 Poskytovatel vyvine rozumně požadovatelné úsilí, aby Služby byly funkční a k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, s výjimkou:

6.1.1 Plánované údržby prováděné během času údržby [od 00:00 hodin do 5:00 hodin SEČ]; a

6.1.2 6.1.2 neplánované údržby prováděné mimo Pracovní dobu, za předpokladu, že Poskytovatel vynaložil přiměřené úsilí, aby o tom Odběratele informoval předem.

6.2 Poskytovatel bude v rámci poskytování Služeb poskytovat Odběrateli standardní služby zákaznické podpory v Pracovní době.

6.3 6.3 Poskytování Služeb může být omezeno v důsledku problémů spojených s používáním přenosových komunikačních zařízení mimo dispozici Poskytovatele, včetně Internetu. Poskytovatel neodpovídá za taková omezení, zpoždění, nedodání plnění nebo jiné škody tím vzniklé

6.4 Během doby trvání Smlouvy může Poskytovatel provádět změny nebo aktualizace Služeb (jako je infrastruktura, zabezpečení, technické konfigurace, atd.), včetně změn v technologiích, průmyslových postupech a způsobech používání systému.

6.5 Odběratel je povinen zdržet se jednání, kterým by ohrozil bezpečnost a integritu systémů a dat Poskytovatele a které je způsobilé negativně ovlivnit poskytování Služeb (a to i jiným odběratelům), jakož i jednání, které by mohlo ohrozit nebo porušit práva Poskytovatele a/nebo práva třetích osob v souvislosti s poskytováním Služeb na základě Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn omezit Odběrateli přístup k jednotlivým Službám a/nebo odstoupit od Smlouvy v případě nedodržení povinností Odběratele ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce VOP.

6.6 Odběratel se zavazuje při užívání Služeb řídit se písemnými návody, doporučeními a pokyny Poskytovatele.

6.7 Odběratel nesmí zneužívat Služby k nezákonným účelům. Odběratel je rovněž povinen zajistit svá technická zařízení tak, aby zamezil třetím osobám zneužívat poskytované Služby. Odběratel vyvine maximální úsilí k zajištění svých technických zařízení, která zabrání napadení a průniku do systémů a proti zneužití Služeb. Odběratel je odpovědný za veškerou škodu vzniklou následkem takového zneužití. V případě výskytu situace narušující bezpečnost systému se Odběratel zavazuje aktivně spolupracovat s Poskytovatelem na realizaci opatření, která by podobným situacím zabránila. Za případné zneužití Služeb třetí osobou, které Odběratel umožnil využití Služeb, nese plnou odpovědnost Odběratel.

6.8 Odběratel je dále povinen:

6.8.1 poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k poskytování Služeb Poskytovatelem a veškerý nezbytný přístup k informacím, které může Poskytovatel požadovat za účelem poskytování Služeb;

6.8.2 informovat neprodleně Poskytovatele o technických, bezpečnostních, právních a jiných problémech souvisejících s poskytováním Služeb a poskytnout Poskytovateli přiměřenou součinnost při jejich prověření a nápravě;

6.8.3 dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se poskytovaných Služeb;

6.8.4 zajistit, aby jeho síť a systémy splňovaly příslušné specifikace, které mu sdělí Poskytovatel prostřednictvím své webové stránky,;

6.8.5 nést výhradní odpovědnost za obstarání a udržování svých síťových připojení a telekomunikačních spojení ze svých systémů do systémů Poskytovatele a za veškeré problémy, podmínky, zpoždění, nedodání dodávky a veškeré další ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti se síťovým připojením nebo telekomunikačním spojením Odběratele;

6.8.6 využívat Služby v souladu s podmínkami Smlouvy a těchto VOP.

7. Reklamace

7.1 Odběratel je oprávněn reklamovat poskytnuté Služby, pokud mu tyto nebyly poskytnuty řádně, a to písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailu na adresu podpora@ezconvey.cz. Případná reklamace Odběratele musí obsahovat specifikaci reklamované Služby a popis tvrzených nedostatků. Poskytovatel je povinen informovat Odběratele o přijetí reklamace nejvýše do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět Odběratele buď prostřednictvím e-mailové adresy Odběratele, nebo zasláním informací o vyřízení reklamace na adresu Odběratele, je-li Poskytovateli známa. Práva a povinnosti Odběratele a Poskytovatele v rámci reklamace poskytnutých služeb se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7.2 V případě, že bude reklamace Poskytovatelem vyřízena vracením odměny za reklamované Služby, budou peněžité prostředky převedeny zpět na bankovní účet Odběratele, ze kterého byla příslušná odměna uhrazena.

7.3 Pro Odběratele, kteří nejsou spotřebiteli dle § 419 Občanského zákoníku, se ustanovení o reklamaci vymezené v tomto článku neaplikují.

8. OChrana osobních údajů a důvěrný ch informací

8.1 Poskytovatel a Objednatel prohlašují, že v případě nakládání s osobními údaji v souvislosti s poskytováním/odebíráním Služeb dle Smlouvy budou dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

8.2 Ochrana osobních údajů Odběratele se řídí zásadami ochrany osobních údajů Poskytovatele dostupných na: www.podpisovna.cz

8.3 8.3 Poskytovatel se zavazuje, že nezneužije informace o osobních údajích Odběratele ani osobní údaje spravované či zpracovávané Odběratelem.

8.4 Poskytovatel i Odběratel se zavazují, že o informacích obsažených ve Smlouvě, těchto VOP a jakékoli další technické a obchodní informace, které jedna Strana obdrží nebo získá přímo či nepřímo od druhé Strany v souvislosti s poskytováním Služeb zachovají mlčenlivost a nezpřístupní je třetím osobám s výjimkami uvedenými dále. Informace uvedené v tomto odstavci VOP mohou být poskytnuty zaměstnancům či poradcům některé Strany, je-li takové poskytnutí s ohledem na postavení osoby, jíž mají být poskytnuty, nutné a rozumné. Poskytnutí informace třetí osobě je však možné pouze tehdy, bude-li příjemce dané informace poučen o důvěrnosti mu poskytnuté informace a bude-li právním předpisem či smluvně zajištěna povinnost mlčenlivosti příjemce dané informace o této informaci, v případě porušení povinnosti mlčenlivosti touto třetí osobou odpovídá za porušení povinnosti mlčenlivosti přímo ta Strana, která danou informaci sdělila této třetí osobě. Informace mohou být dále poskytnuty tehdy, pokud takovou povinnost ukládá obecně závazný předpis České republiky či vykonatelné soudní či správní rozhodnutí. Toto ustanovení, jakož i ustanovení, která zakotvují odpovědnost za porušení povinností uvedených v tomto odstavci VOP, zůstávají v platnosti ještě po dobu 5 let od ukončení platnosti Smlouvy.

9. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Služby jsou Odběrateli poskytovány výlučně pro užití na serveru Poskytovatele (formou „software as a service“, neboli „SaaS“). Veškerá stávající a budoucí práva na jakékoliv duševní vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jakékoliv povahy vztahující se k jakékoliv poskytované Službě zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele nebo jeho licenčních poskytovatelů. Poskytovatel Smlouvou neuděluje Odběrateli žádná práva používat nebo jinak využívat duševní vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví Poskytovatele nebo jeho licenčních poskytovatelů, ani nedovoluje jejich používání nebo jiné využívání třetími stranami. Odběratel nemá právo kopírovat, překládat, upravovat, měnit, vytvářet odvozené formy, rozkládat, dekompilovat, přepracovávat, zpětně analyzovat nebo používat technologie a systémy Poskytovatele jiným než smluvně dohodnutým způsobem nebo v rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Odběratel vyvine veškeré přiměřené úsilí, aby ochraňoval práva duševního vlastnictví Poskytovatele a jeho licenčních poskytovatelů. V rozsahu, v jakém duševní vlastnictví a/nebo práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti s poskytování Služeb dle Smlouvy nenáleží Poskytovateli, a namísto toho náleží Odběrateli, Odběratel souhlasí s poskytnutím a postoupením a tímto poskytuje a postupuje Poskytovateli veškerá tato práva k duševnímu vlastnictví v nejširším rozsahu povoleném právními předpisy.

10. Odpovědnost, náhrada škody, sankce

10.1 Poskytovatel neodpovídá za obsah a obsahovou a formální správnost dokumentů, které Odběratel vloží do systémů Poskytovatele, ani za informace, které jsou obsaženy v importovaných dokumentech. Poskytovatel rovněž neodpovídá za způsobilost Odběratele či dalších zúčastněných subjektů uzavřít jakoukoli dohodu či za způsobilost podepsat dokument. Odběratel je odpovědný za to, aby před uzavřením dohody nebo smlouvy či podpisem dokumentu dostatečným způsobem prověřil způsobilost druhé smluvní strany k uzavření takové smlouvy či podpisu dokumentu.

10.2 Odběratel bere na vědomí, že Poskytovatel negarantuje kompatibilitu svých IT systémů se systémy Odběratele, jejichž prostřednictvím bude Odběratel Služby využívat. Poskytovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé změnami celkové konfigurace systémů způsobené následnými instalacemi dalšího softwaru nebo hardwaru, dále za škody vzniklé neodbornými zásahy, zlým úmyslem nebo vyšší mocí.

10.3 Poskytovatel není odpovědný za vady nebo za škodu způsobenou užitím Služeb v rozporu s pokyny Poskytovatele, nebo změnou Služeb jinou stranou než Poskytovatelem nebo řádně pověřenými subdodavateli nebo zástupci Poskytovatele. V případě výskytu vady poskytovaných Služeb vyvine Poskytovatel veškeré rozumně požadovatelné úsilí k nápravě takovéto vady v přiměřené lhůtě. Poskytovatel nicméně nezaručuje, že užívání Služeb Odběratelem bude nepřerušované nebo bez vad, Poskytovatel zejména neodpovídá za zpoždění, nedodání nebo za jinou ztrátu nebo poškození vyplývající z přenosu dat přes komunikační sítě a zařízení, včetně internetu, a Odběratel bere na vědomí, že Služby můžou ze své technické podstaty podléhat omezením, zpožděním a dalším problémům spojeným s používáním komunikačních zařízení nezbytných pro poskytování Služeb.

10.4 Žádná Strana není odpovědná za škody, zpoždění, či neplnění svých dluhů vyplývajících ze Smlouvy, pokud je jejich plnění znemožněno v důsledku překážky, jež nastala nezávisle na vůli této Strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala nebo předvídat mohla. Strana dovolávající se tohoto ustanovení o vyšší moci přitom musí podniknout veškerá rozumně požadovatelná opatření, aby co nejvíce zmírnila následky takové nepředvídatelné situace nebo jejich výskytu zcela zabránila.

11. všeobecná ustanovení

11.1 Všechna oznámení, žádosti, výpovědi nebo jiná sdělení týkající se Smlouvy, s výjimkou hlášení poruch prostřednictvím zákaznické podpory, budou Strany činit písemně; tyto budou považovány za řádně doručené druhé Straně pokud:

(i) budou doručena osobně (kurýrem nebo jinak) a jejich doručení bude potvrzeno doručovateli, nebo

(ii) budou zaslána doporučeným dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo

(iii) budou zaslána datovou schránkou nebo přes kontaktní formulář umístěný na webu Poskytovatele, nebo

(iv) budou zaslána e-mailem na e-mailovou adresu a o doručení bude existovat potvrzení o doručení.

11.2 Korespondenční adresy/údaje ve smyslu ustanovení odst. 11.1 VOP jsou uvedeny ve Smlouvě anebo sděleny prostřednictvím webu Poskytovatele.

11.3 Oveškerých změnách v adresách, telefonních číslech či jiných skutečnostech souvisejících se Smlouvou, jsou Strany povinny se vzájemně písemně informovat v dostatečném předstihu, nejpozději však vždy do 7 dnů po takové změně.

12. platnost, účinnost a ukončení smlouvy

12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

12.2 Platnost Smlouvy může být ukončena:

(i) splněním,

(ii) písemnou dohodou Stran,

(iii) odstoupením podle těchto VOP a/nebo dle právních předpisů,

(iv) písemnou výpovědí učiněnou některou ze Stran.

12.3 V případě dlouhodobých Smluv je každá strana oprávněna Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi druhé Straně.

12.4 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Odběratelem, a to zejména v případech:

(i) prodlení Odběratele s úhradou splatné částky odměny po dobu delší než 30 dnů.

(ii) porušení povinnosti Odběratele vymezené v čl. 6 VOP.

12.5 Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Poskytovatelem, zejména v případě nepřiměřeného prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb.

12.6 V případě odstoupení Smlouva zaniká doručením písemného odstoupení druhé smluvní straně.

12.7 Výpovědí a/nebo odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na náhradu škody či úroků z prodlení založená právními předpisy a/nebo ustanoveními Smlouvy a/nebo těchto VOP.

13. Poučení o odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

13.1 Tímto článkem Poskytovatel upozorňuje a rovněž poučuje Odběratele, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od Smlouvy uzavřené na dálku následovně:

13.1.1 Odběratel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty;

13.1.2 Odběratel je povinen odstoupení od Smlouvy zaslat Poskytovateli písemně dopisem na adresu sídla Poskytovatele či na emailovou adresu: info@ezconvey.cz a to formou jednostranného právního jednání. K odstoupení může Odběratel použít formulář (k dispozici zde: ke stažení )

13.1.3 V případě odstoupení od Smlouvy poté, kdy bylo zahájeno plnění Smlouvy, má Poskytovatel nárok na úhradu poměrné části odměny;

13.1.4 V případě obdržení odstoupení od Smlouvy Poskytovatel potvrdí Odběrateli na jeho e-mail bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

14. závěrečná ustanovení

14.1 V případě vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy mezi Odběratelem a Poskytovatelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Odběratel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem: Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

14.2 Případná nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost některých ustanovení Smlouvy nebo VOP nemá vliv na existenci, platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení, pokud lze nicotná, neplatná, neúčinná či nevynutitelná ustanovení od ostatních ustanovení oddělit, a to za předpokladu, že lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo bez nicotné, neplatné, neúčinné či nevynutitelné části právního jednání, pokud by strana nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost takového právního jednání včas rozpoznala; v takovém případě bude dané ustanovení nahrazeno příslušným nejblíže použitelným platným, účinným či vynutitelným ustanovením podle práva České republiky.

14.3 Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Odběratelem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených Smlouvou nebo VOP Občanským zákoníkem. Je-li Odběratel spotřebitelem, řídí se závazkový právní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V rámci smluvního vztahu založeného Smlouvou mají ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, přednost před zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2, věty druhé, Občanského zákoníku se nepoužije.

14.4 Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro některou ze Stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 OZ se nepoužijí.

14.5 Strany uzavřením Smlouvy sjednávají, že v rámci smluvního vztahu založeného Smlouvou mají ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, přednost před zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2, věty druhé Občanského zákoníku se nepoužije.

14.6 Neuplatní-li kterákoli Strana nějaké právo, které pro ni vyplývá ze Smlouvy včetně VOP nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková Strana tohoto práva vzdává či zříká.

14.7 Smluvní strany výslovně sjednávají ve smyslu ust. § 1752 a násl. Občanského zákoníku možnost pozdějších přiměřených změn těchto VOP ze strany Poskytovatele, přičemž změna VOP bude Odběrateli oznámena na webových stránkách Poskytovatele a formou sdělení na emailovou adresu Odběratele. Neodmítne-li Odběratel změny VOP ve lhůtě 1 měsíce od odeslání sdělení na elektronickou adresu Odběratele, má se za to, že je přijal a je změněnými VOP vázán. V případě nesouhlasu Odběratele se změnou VOP má Odběratel právo Smlouvu vypovědět ve výpovědní lhůtě jeden měsíc.

V Praze dne 1.5.2023

 

___________________________________

EzConvey s.r.o.